Hà Nội kiểm tra việc giải phóng mặt bằng thi công cầu Nhật Tân

Mới đây, UBND Tp. Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành và kiểm tra công vụ việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và di chuyển các công trình trong phạm vi GPMB không đúng thời hạn quy định gây chậm trễ…

Cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân

Cụ thể, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1278/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và kiểm tra công vụ việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và di chuyển các công trình trong phạm vi GPMB không đúng thời hạn quy định gây chậm trễ, kéo dài tiến độ thực hiện công tác GPMB các gói thầu số 1, số 3 thuộc Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu.

Theo đó, UBND Thành phố quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn; UBND quận Tây Hồ; UBND huyện Đông Anh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Công thương; Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chỉ đạo và thực hiện thu hồi đất, GPMB và di chuyển các công trình trong phạm vi GPMB không đúng thời hạn quy định gây chậm trễ, kéo dài tiến độ thực hiện công tác GPMB các gói thầu số 1, số 3 thuộc Dự án Xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu. Thời hạn kiểm tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành căn cứ các quy định của Nhà nước và Thành phố để tiến hành kiểm tra theo nhiệm vụ; báo cáo UBND Thành phố về kết quả kiểm tra; Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công.